Main Menu
 


Επιλογή Γλώσσας
Ελληνικά English
 


Πρόσθετα
 


Ανακοινώσεις |  Ανακοινώσεις Γραμματείας |  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ω Ν Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν « Ε φ α ρ μ ο σ μ έ ν η Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή »

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ω Ν Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν « Ε φ α ρ μ ο σ μ έ ν η Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή »

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ω Ν Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν « Ε φ α ρ μ ο σ μ έ ν η Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή »
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 Στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας λειτουργεί, από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) «Εφαρμοσμένη Πληροφορική». Στόχος του Π.Μ.Σ. είναι η απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Εφαρμοσμένη Πληροφορική».

Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι τέσσερα (4) εξάμηνα. Υπάρχει η δυνατότητα μερικής (μέχρι δύο (2) μαθήματα ανά εξάμηνο) ή πλήρους φοίτησης.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ΑΣΕΙ, ΑΣΣΥ και ΣΑΑ, ειδικότερα απευθύνεται σε:

 Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θέλουν να επικαιροποιήσουν/εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους ή να ειδικευτούν στις τελευταίες εξελίξεις της Επιστήμης των Υπολογιστών  Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που θέλουν να ειδικευτούν στην Πληροφορική  Πτυχιούχους Πανεπιστημίων/Πολυτεχνείων και ΑΤΕΙ που επιζητούν νέες ευκαιρίες επαγγελματικής απασχόλησης σε διαφορετικό τομέα από αυτόν που σπούδασαν
Τα προσφερόμενα μαθήματα ανήκουν στα γνωστικά πεδία της Πληροφορικής. Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται από Παρασκευή απόγευμα έως Κυριακή. Η παρακολούθηση των διαλέξεων μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικές διαδικασίες σύγχρονης και ασύγχρονης μάθησης, με αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας κατά την διάρκεια όλων των εβδομάδων σπουδών. Οι απόφοιτοι Τμημάτων συναφών προς το αντικείμενο της Πληροφορικής μπορούν να αναγνωρίσουν μέχρι τρία (3) μαθήματα.
Από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 ισχύουν νέα, μειωμένα κατά 20%, δίδακτρα.
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Ν.3685/08, όπου θα ληφθούν υπ’όψιν ο γενικός βαθμός διπλώματος/πτυχίου, η επίδοση στα συναφή προς την ερευνητική περιοχή προπτυχιακά μαθήματα και στη διπλωματική/πτυχιακή εργασία, η επαγγελματική εμπειρία, η γνώση ξένων γλωσσών (ιδίως αγγλικής), η τυχόν υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα, οι συστατικές επιστολές και άλλα σχετικά βιογραφικά στοιχεία. Η αξιολόγηση και τελική επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με συνεκτίμηση των προσόντων και ενδεχομένως με προσωπική συνέντευξη. Oι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στην Γραμματεία του Τμήματος από την 3η Απριλίου 2017 έως την 31η Μαΐου 2017 τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση, που συμπληρώνεται και τυπώνεται μέσω της σχετικής ιστοσελίδας http://pgadmissions.inf.uth.gr/applied-informatics/application/ του ιστότοπου του Τμήματος. 2. Αντίγραφο Πτυχίου ή Διπλώματος. Τελειόφοιτοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση, αλλά γίνονται δεκτοί εφόσον αποκτήσουν το πτυχίο τους το αργότερο κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου. 3. Βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ (για πτυχιούχους αλλοδαπής). 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. 5. Επάρκεια Αγγλικής γλώσσας που τεκμηριώνεται με σχετικό πιστοποιητικό αντίστοιχο τουλάχιστον με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επιπέδου Β2 ή άλλη βεβαίωση τεκμηρίωσης καλής γνώσης. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Πανεπιστημίου της αλλοδαπής στην αγγλική γλώσσα. 6. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα σε έντυπη μορφή (4 αντίγραφα), στο οποίο μπορεί να συμπεριληφθεί οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνει ο υποψήφιος ότι υποστηρίζει την αίτησή του. 7. Μία φωτογραφία (επισυνάπτεται ηλεκτρονικά στην αίτηση). 8. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας. 9. Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές: Η σύνταξη και η αποστολή τους γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του Τμήματος, στην σελίδα http://pgadmissions.inf.uth.gr/applied-informatics/application/ του ιστότοπου του Τμήματος. Σε περίπτωση υποψηφίων με σημαντική επαγγελματική εμπειρία, μπορούν να προσκομιστούν και επιστολές από άτομα που τους έχουν επιβλέψει επαγγελματικά.

Σημειώνεται ότι για την παρακολούθηση του ΠΜΣ και την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η καταβολή διδάκτρων. Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, θα προσφερθεί ένας αριθμός ανταποδοτικών υποτροφιών βάσει των ακαδημαϊκών προσόντων των υποψηφίων προς ανάληψη καθηκόντων επικουρικής διδασκαλίας αναλόγως των υποψηφιοτήτων.

Η αίτηση υποβάλλεται αρχικά ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Τμήματος και κατόπιν, αφού τυπωθεί, μαζί με τα δικαιολογητικά 2-8, κατατίθεται αυτοπροσώπως ή από άτομο με νόμιμη εξουσιοδότηση του ενδιαφερομένου στην Γραμματεία του Τμήματος. Εναλλακτικά, οι φάκελοι των υποψηφιοτήτων μπορούν να αποσταλούν με οποιαδήποτε εταιρεία ταχυμεταφορών –courier- (παράδοση στο Τμήμα και όχι «συστημένο») στη διεύθυνση:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΚΛΑΒΑΝΗ 37 & 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Τ.Κ.38221 ΒΟΛΟΣ Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα http://www.e-ce.uth.gr/?page_id=14197, ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Τμήματος, υπεύθυνη υπάλληλος: Κουγιουμτζίδου Ελένη (Γκλαβάνη 37 και 28ης Οκτωβρίου, Τ.Κ. 38221 Βόλος, τηλ. 24210-74934, Fax 24210-74997, email:pgsec@e-ce.uth.gr ). Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Καθηγητής Παναγιώτης Μποζάνης

Τετ 03 Μάι 2017 08:25:24 πμ EEST by Σερασιδου Βερα
A   A   A

Πρόσφατες Ανακοινώσεις
  • [13 Ιούλ 2017] To Ίδρυμα Fulbright προκηρύσσει νέο κύκλο υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019    Περισσότερα...
  • [12 Ιούλ 2017] Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2017   Περισσότερα...
  • [12 Ιούλ 2017] Ορκωμοσία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ - 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017   Περισσότερα...
  • [10 Ιούλ 2017] Ημερίδα IEEE Greece 5G Summit - Τρίτη 11 Ιουλίου   Περισσότερα...
  • [29 Ιούν 2017] Προκήρυξη για εκπόνηση μέρους Μεταπτυχιακής Διπλωματική Εργασίας στο Πανεπιστήμιο Rutgers –ΗΠΑ    Περισσότερα...
  • [26 Ιούν 2017] Κινητικότητα μεταπτυχιακών φοιτητών Erasmus+ στο Παν. Rutgers USA   Περισσότερα...
 


Δείτε Επίσης
 


contact_us
Αρχική Σελίδα |  Επικοινωνία |  Ανακοινώσεις |  Κατασκευή 2009