Εκτακτο Προσωπικό

Αμπαζόγλου  Αποστολος  amamp@csd.auth.gr
Βαζαλής  Εμμανουήλ   mans@uom.gr
Ζερφυρίδης  Κωνσταντίνος
Καρδάμογλου  Κωνσταντίνος  kkaradam@yahoo.gr
Κοιλούκος  Βησαρίων   kiloukos@eng.auth.gr
Κουρουπετρογλου  Χρήστος  kourou@it.teithe.gr
Σαρηγιαννίδης  Παναγιώτης  sarpan@csd.auth.gr
Σιδηρόπουλος  Αντώνης  asidirop@csd.auth.gr
Τεκτονίδης  Δημήτριος  dtektoni@it.teithe.gr
Χατζάρα  Κωνσταντίνα  synthe@otenet.gr  chatzara@uom.gr