Ερευνητικά ΕργαστήριαΕργαστήριο Συστηματων Υπολογιστών, Ασφαλείας και Δικτυών

Το ερευνητικό πεδίο του Εργαστηρίου «Συστημάτων Υπολογιστών, Ασφάλειας και Δικτύων» (Computer Systems, Security and Networks Lab) περιλαμβάνει τα παρακάτω επιστημονικά πεδία:
 • Τεχνολογίες Υπολογιστικών Συστημάτων,
 • Λειτουργικά Συστήματα,
 • Τεχνολογίες Δικτύων Υπολογιστών,
 • Ασφάλεια Πληροφοριακών, Υπολογιστικών και Λειτουργικών Συστημάτων,
 • Ασφάλεια Δικτύων και Δικτυακών Εφαρμογών,
 • Τεχνολογίες και Πρωτόκολλα Διαδικτύου (Internet),
 • Τεχνολογίες και Πρωτόκολλα Δικτυακών και Διαδικτυακών Εφαρμογών,
 • Μαθηματική Μοντελοποίηση Δικτύων Υπολογιστών,
 • Τεχνολογίες και Πρωτόκολλα Τοπικών Δικτύων Υπολογιστών (Ασύρματων και Ενσύρματων),
 • Προσομοιώσεις Δικτύων Υπολογιστών,
 • Μελέτη και Βελτιστοποίηση της Απόδοσης Δικτύων Υπολογιστών,
 • Δικτυακά Πολυμεσικά Συστήματα,
 • Πολυμεσικές Επικοινωνίες,
 • Ποιότητα Υπηρεσίας.

Επιστημονικός υπεύθυνος: Καθηγητής κ. Β. Βίτσας

Εργαστήριο Διαχείρισης της Πληροφορίας και Μηχανικής Λογισμικού

Αντικείμενο έρευνας και διδασκαλίας του εργαστηρίου διαχείρισης της πληροφορίας και μηχανικής λογισμικού (IMSE) συνιστούν τα:

 • Γλώσσες και μεθοδολογίες προγραμματισμού,
 • οργάνωση και διαχείριση μεγάλων συλλογών και όγκων δεδομένων,
 • τεχνικές ευρετηριασμού (indexing),
 • μετρικές στη βιβλιογραφία (bibliometrics),
 • δομές, μοντέλα και βάσεις δεδομένων,
 • αποθήκες δεδομένων (data warehouses),
 • κύβοι δεδομένων και σχήματα απευθείας αναλυτικής επεξεργασίας (OLAP), 
 • οι βάσεις δεδομένων στο διαδίκτυο, 
 • ανακάλυψη γνώσης από βάσεις δεδομένων (KDD),
 • εξόρυξη πληροφορίας από δεδομένα (data mining) και από το διαδίκτυο (web mining),
 • τεχνολογίες Java EE και .NET,
 • εμπειρικές μελέτες στην αντικειμενοστρεφή τεχνολογία λογισμικού και ευέλικτες μέθοδοι,
 • ποιότητα,  αξιοπιστία και μετρικές αξιολόγησης λογισμικού,
 • ευρετικοί κανόνες,
 • XML και βάσεις δεδομένων,
 • ανάκτηση πληροφορίας από βάσεις κειμένων,
 • χρονικές και χωρικές μέθοδοι επεξεργασίας δεδομένων.
Επιστημονικός υπευθυνος: Καθηγητής κ. Δ. Δέρβος

Eργαστήριο Ευφυών Συστημάτων και Διαδικτυακών Εφαρμογών

Το αντικείμενο έρευνας του εργαστηρίου «Ευφυών Συστημάτων και Διαδικτυακών Εφαρμογών» (Intelligent Systems and Web Applications Laboratory) περιλαμβάνει τα εξής επιστημονικά πεδία:

 • Μηχανική Μάθηση (Machine Learning)
 • Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence)
 • Λογικός Προγραμματισμός (Logical Programming)
 • Ευφυή Συστήματα (Intelligent Systems)
 • Εξελικτικοί Αλγόριθμοι (evolutionary computation)
 • Συστήματα Υπερμέσων (hypermedia)
 • Σημασιολογικός Ιστός (semantic Web),
 • Ψηφιακές Βιβλιοθήκες (digital libraries),
 • Αναζήτηση και Ανάκτηση Πληροφορίας (information seeking and retrieval),
 • Ευφυείς Διεπαφές Χρήστη (Intelligent User Interfaces),
 • Προσπελασιμότητα του Ιστού (Web Accessibility)
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας (digital signal and image processing),
 • Παράλληλη Επεξεργασία (parallel processing)
 • Κατανεμημένα Συστήματα (distributed systems)
 • Εξόρυξη Πληροφορίας (Data mining)
 • Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Distance learning)

Επιστημονικός υπευθυνος: Καθηγητής κ. Κ. Διαμαντάρας

Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοίκησης

Τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά αντικείμενα που καλύπτει το εργαστήριο «Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοίκησης» είναι τα ακόλουθα:

α)   Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Εφαρμογές μοντέλων και τεχνικών Επιχειρησιακής Έρευνας και επιστήμης της Διοίκησης
 • Διοίκηση και διαχείριση έργων (project management)
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή μοντέλων ικανοποίησης πελάτη
β)   Διερεύνηση των συνιστωσών  Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης

 • Αξιολόγηση και διασφάλιση ποιότητας Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Αλληλεξάρτηση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης με μια επιχείρηση / οργανισμό
 • Διερεύνηση μεθοδολογιών και τεχνικών ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης  σχετικά με διοίκηση στόχων, στρατηγικών, διεργασιών, έργων και απόδοσης
 • Ανάπτυξη μεθόδων, μοντέλων και τεχνικών της Επιστήμης της Διοίκησης, για την επίλυση  προβλημάτων και υποστήριξη αποφάσεων
 • Ανάπτυξη προηγμένων Πληροφοριακών Συστημάτων με εφαρμογή της επιστημονικής έρευνας σε πραγματικά περιβάλλοντα
 • Διερεύνηση σχέσης οργανισμών και Πληροφοριακών Συστημάτων και ανάπτυξη  προδιαγραφών στα επίπεδα εθνικής κουλτούρας, οργανισμού, δεδομένων και εφαρμογών
 • Εκτίμηση και ανάπτυξη προτύπων ποιότητας των Πληροφοριακών Συστημάτων και της εκπαιδευτικής διαδικασίας
 • Εκτίμηση και ανάπτυξη προτύπων ποιότητας εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
 • Διερεύνηση των συνιστωσών  της κοινωνικής δικτύωσης (Web 2.0
 • Διερεύνηση της χρήσης, της σημασίας και των επιπτώσεων των υπηρεσιών και των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (Web 2.0, Wikis, Blogs, Twitter, Facebook κλπ)
 • Διερεύνηση των συνιστωσών Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης σχετικά με: Κατανεμημένες ομάδες (distributed virtual teams) - Ψηφιακή συνεργασία (Computer-Supported Cooperative Work) - Εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - Κοινωνική δικτύωση στην επιχείρηση (enterprise 2.0) - Ψηφιακό Μάρκετιγκ με κοινωνική δικτύωση - Ηλεκτρονική και Κινητή Κυβέρνηση και Διακυβέρνηση (government 2.0) - Κινητή Κοινωνική Δικτύωση (Mobile Social networking)

Επιστημονικός υπευθυνος: Αν. Καθηγητής κ. Β. Κώστογλου